อายุยืน อ. .; เดียวอิศเรศ ว. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. . ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 1–11, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/248240. Acesso em: 25 เม.ย. 2024.