อาวัชนาวงศ์ ร. .; บุณยาภรณ์ ท. . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และแรงสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากครอบครัวตามการรับรู้ของมารดาหลังคลอด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 38–48, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/248257. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.