สัจจวีรวรรณ ั.; อินต๊ะวงค์ ก. . พฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมุสลิมและการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลจากตลาดนัดในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 56–66, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/250245. Acesso em: 25 เม.ย. 2024.