กอบหิรัญกุล ณ. .; ชิโณรโส จ. .; ยี่เขียน ช. . การเปรียบเทียบความร่วมมือในการรับประทานยาของวิธีการจัดยาของญาติผู้ดูแลและปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ใช้ยาหลายขนาน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 93–104, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/250256. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.