ดงหงษ์ เ. .; ศรีสุริยเวศน์ ร. .; หอมสินธุ์ . พ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 13–23, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251842. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.