ผลกุศล ช. .; แสงอินทร์ ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 24–35, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251843. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.