พชรปกรณ์ศิลป์ พ. .; ศรีชัย อ. .; วิจิตร ว. .; สิงห์แก้ว ด. . ผลของโปรแกรมติดตามอาการทางโทรศัพท์ต่อความสม่ำเสมอ ในการรับประทานยาของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 95–104, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251848. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.