ปิ่นแก้ว อ. .; กังใจ ว. .; รัตนจรณะ ส. . ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการ หายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวล ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 59–70, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251851. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.