บุษมงคล เ.; เคนศิลา อ. . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแผลไหม้ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 39–48, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/252613. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.