ลิมตโสภณ ด.; ตั้งอยู่ดี ส. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ต่อความรู้ พฤติกรรมและปริมาณการบริโภคผักผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 41–53, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253992. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.