คำสา ว.; ลาวัง ว.; รัตนกรีฑากุล ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตาก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 76–89, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253995. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.