เตรียมวิศิษฎ์ ส.; ใจเย็น ป.; ปันสิน อ.; รังราษฎร์ ส.; เสียงหวาน ส.; วานิยะพงศ์ ธ. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นเตือนการจัดการภาวะท้องผูก ร่วมกับการถอดสายสวนปัสสาวะต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 90–101, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253996. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.