โพธิหัง ป. โ. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 115–130, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253998. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.