ชลสวัสดิ์ ช. . . .; แก้วจันทร์ ม. . . .; ไกรวงษ์ ป. . .; เข่งคุ้ม ว. . ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 28–38, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/254712. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.