กรุงไกรเพชร น. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. .; ฤทธิ์งาม อ. . การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 1–12, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255546. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.