เคนศิลา อ. .; จันทรศรี อ. . ผลของยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม . วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 13–21, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255575. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.