ไทยยิ้ม ช. .; ศรีทุมมา เ. .; สิงห์ช่างชัย เ. . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้านความปลอดภัย ต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของหัวหน้าเวรหอผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 22–33, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255577. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.