ฉลานุวัฒน์ จ. .; สัมฤทธิ์ ก. .; ทองตะนุนาม ย. .; สามารถกิจ น. . การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 34–46, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255579. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.