หวังหุ้นกลาง ว. . ผลของการนวดก่อนการแข่งขันเฉพาะหลังส่วนล่างและขา ในช่วงระยะเวลาแตกต่างกันต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 69–79, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255587. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.