ทองลอง ธ. .; นาขะมิน เ. . ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงาน ต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 80–89, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255588. Acesso em: 25 เม.ย. 2024.