เสถียรพูนสุข ธ. .; เสถียรพูนสุข ธ. .; รัศมียูงทอง ก. . ผลการฝึกแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 90–98, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255589. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.