อังกูรภัครวัฒน์ อ. .; อารีย์ พ. .; สิงห์ช่างชัย เ. . สมรรถนะสารสนเทศและดิจิทัลทางการพยาบาล ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลตติยภูมิ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 113–125, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/256224. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.