ชำนาญศิลป์ อ.; วัฒนบุรานนท์ เ. ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมป้องกัน การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 88–100, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/256256. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.