แจ่มแจ้ง ศ.; ตรงเที่ยง ว.; คำยอด ศ. ผลของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เกมออนไลน์ต่อความรู้เรื่องการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 112–126, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/257422. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.