กุณาละสิริ เ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 121–133, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/257934. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.