สุวรรณรงค์ ก.; พงศ์จตุรวิทย์ ย. .; ไชยมงคล น. . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อื่นในเด็กวัยเรียนตอนปลาย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 13–25, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258011. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.