พิกุลงาม จ.; ธีระรังสิกุล น. .; สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. . ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 60–72, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258219. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.