ฤทธิเดช ด. . .; ขวัญกล้า ส.; แมลงทับทอง ท.; พรหมเทวา ข. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพปอด ในกลุ่มพนักงานที่สูบบุหรี่ในสถานประกอบการเอกชน จังหวัดระยอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 49–63, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258782. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.