พลยง ฌ. ป.; แพรพิรุณ ส. การเปลี่ยนแปลงค่าความสมบูรณ์ของเลือดในขณะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลังจากการรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 78–90, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258906. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.