นาคหนุน ม. .; ทูลศิริ ช. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 26–37, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258999. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.