สีสรรค์ ฝ.; ใจดี ด. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 81–92, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/259249. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.