หวังสุขไพศาล อ.; พวงแก้ว ภ. .; วงศ์สุทธิธรรม โ. .; โพธิ์เกษม บ. ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 42–55, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/259514. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.