พัสดุ ไ.; พลธนะ ส.; นิลวรางกูร เ. การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 56–69, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/260229. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.