ก้านมะลิ เ.; ดาวเชิญ น.; ทุมมี ว. .; คนกาญจน์ พ. ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์เรื่อง กัญชาเพื่อการบำบัดของผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ : แนวทางของวิถีชาวบ้านแบบไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 93–105, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/261174. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.