จินดากุล ณ. ผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องชนิดส่องกล้อง ที่ใช้ถุงรองรับชิ้นเนื้อที่ประดิษฐ์ขึ้น. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 106–121, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/261235. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.