จันทร์วิน บ.; ยกอิ่น จ. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 38–51, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/262391. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.