ครุนันท์ ค.; อุดมพิทยาสรรพ์ ว.; ชัยกองเกียรติ ป.; เปลี่ยนบำรุง ด.; มุสิกวัณณ์ อ.; แก้วมณีย์ ผ.; ขจรกิตติยา เ.; เรืองเริงกุลฤทธิ์ พ.; ดาวโรจน์ น.; คลังมั่น อ. บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในการคัดกรองและ เฝ้าระวังโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ . วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 66–77, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/262775. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.