มีเสียงศรี น. ผลการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความดันโลหิตในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 63–75, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/266655. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.