ทับทิมทอง ว.; จันทร์ประเสริฐ ส.; หอมสินธุ์ พ. ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้น. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 33–43, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45693. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.