วัฒนสินธุ์ ศ. การช่วยฟื้นคืนชีพปี พ.ศ.2553: ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 1–8, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45694. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.