ลี้มิ่งสวัสดิ์ ศ.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ไชยมงคล น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 9–20, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45695. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.