สาหมุน ก.; เดียวอิศเรศ ว.; เธียรพิเชฐ ส. ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 33–44, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45697. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.