จันทคีรี ช. ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 15–30, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45782. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.