คุณทรงเกียรติ ว. การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 41–55, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49443. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.