พิบูลย์ ก.; ใจดี ว.; ใช้คล่องกิจ เ. การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 1–19, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49451. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.