ตาบุตรวงศ์ ว.; จูลเมตต์ พ. ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ : การดูแลด้านจิตสังคม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 41–51, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49473. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.