เขียวสะอาด ส.; ชมจันทร์ ท.; โพธิ์งาม ส. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 63–75, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49476. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.