สังวรวงษ์พนา น.; ทรัพย์กรานนท์ ร.; พึ่งรัศมี พ.; สุ่มเงิน ช.; โอบามา โ. ความสามารถในการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ระดับความสว่างที่ต่างกัน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 13–25, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49522. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.