สุวรรณบูรณ์ ว.; พัวพันธ์ ส.; ธานี ส.; ดาลลาส จ. ช. ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 68–79, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49532. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.