ปัญญา ช.; กังใจ ว.; โสมานุสรณ์ ส. ปัจจัยทำนายความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 4, p. 1–12, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49537. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.